Torkning

Ett första steg med mekanisk borttagning av vätska vid tryck eller via centrifug är att rekommendera. Det är betydligt effektivare än borttagning med värme.

Använd värme med måtta vid torkning. Vid för hög temperatur i för tidigt skede av torkningen trycks i stället fukten in i materialet och ytan blir torr och spricker lätt vid torkning av trä. Vid för torr yta blir denna också hård och försvårar därigenom transport av fukten ut till ytan och gör torkningen långsammare.

Det är mycket lönsamt att använda olika lufthastigheter vid torkning av t ex trä. I kammartorkar är det idag en etablerad teknik att använda olika lufthastigheter under olika faser av torkningsförloppet. Efter en en intensiv fas i initialskedet kan lufthastigheten ofta halveras i ett senare skede och medger därigenom drift av fläktar till en bråkdel av effektbehovet. Detta förhållande gäller även för sk kanaltorkar men i en något mindre utsträckning.

Vacuumtorkning. Detta torkförfarande medger torkning vid låga temperaturer och är därigenom skonsamt då produkten är temperaturkänslig. Temperaturen följer ofta väl mättnadstemperaturen för det aktuella trycket. Det är först slutfasen av torkförloppet som temperaturen stiger över denna nivå. Under inledningsskedet blir det relativt höga värmeövergångstal då produkten håller en relativt hög fukthalt. I slutfasen av torkförloppet blir det mycket låga värmeövergångstal och sluttorkningen går då mycket långsamt. Det är då en fördel att skapa rörelse hos godset t ex genom trumling.