Råvaror

Med hänsyn till införande av miljöledningssystem är det i dag minst lika väsentligt att använda råmaterialen på ett lika effektivt sätt som gäller för el och bränslen. Det gäller speciellt råmaterial, som har karaktären av ändliga resurser och som vi måste hushålla med i ett uthålligt samhälle.

Ett snabbt och effektivt sätt att bilda sig en uppfattning om hur företaget använder sina råmaterial, är att titta i containern för avfall. Där hamnar sådant som har blivit över i produktionsprocessen tillsammans med delar från underhållet.
Med tanke på att deponi inte längre kommer att vara aktuellt i det uthålliga samhället måste man se efter vad som kan återvinnas och vilka beslut som måste tas för att öka den återvinningsbara andelen av avfallet.

Speciellt miljöfrämmande material, som inte bryts ner i naturen måste kunna återvinnas eller måste på sikt bytas ut. Se vilka åtgärder som gäller för genomförande av sk Agenda 21 program.