Flera positiva effekter 

Enligt våra erfarenheter är det nödvändigt att tillverkande företag för eller senare startar arbetet att effektivisera sin användning av el och bränslen samt att införa miljöanpassad teknik för att möta framtida krav för sin verksamhet.

Förutom direkta konkreta resultat i form av minskade driftkostnader finns det då även möjligheter att skapa positiva sidoeffekter, som kan vara mycket värdefulla på sikt antingen det gäller förbättrad produktkvalitet eller att verksamheten kan miljöanpassas och att företaget därigenom kan markant förbättra sin position på marknaden.

Några exempel:

 • Ger värdefulla erfarenheter vid nyinvesteringar
  Erfarenheter av ett arbete för att effektivisera användningen av el och bränslen ger en skärpt bevakning av driftkostnader vid upphandling av ny utrustning Upphandling av ny utrustning görs sedan till lägsta LCC (Life Cycle Cost) där driftkostnaderna under investeringens hela livslängd blir beaktade.

 • Att minska driftkostnaderna kan främja personalens engagemang.
  Ett program som kräver personalens medverkan för att sänka driftkostnaderna kan samtidigt också förbättra arbetsmoralen på företaget. Traditionella grepp är att rationalisera bort personal på olika platser i produktionen och sådana åtgärder är inte lika befrämjande för arbetsmoralen som att reducera driftkostnader som ständigt återkommer och att miljöanpassa sin verksamhet.

 • Ger ofta även bättre produktivitet och bättre produktkvalitet.
  Då verksamheten analyseras förutsättningslöst från ur en helt ny synvinkel för att effektivisera användning av el och bränsle, kan slutresultatet ofta bli att även produktivitet och produktkvaliteten kan förbättras på samma gång. Orsaken är att man betraktar produktionsprocessen nu ur en helt ny synvinkel.
  • Förbättrad konsistens på glassmassa, när de sk mixing-maskinerna drivs med reducerat varvtal. En halvering av effektbehovet och förbättrad produktkvalitet blev det som slutresultat i denna glassfabrik.
  • Genom en skonsammar hantering av yoghurt då den pumpas via en varvtalsstyrd pump mellan tankar elimineras risken för en sämre kvalitet. En liknande effekt har erhållits genom skonsammare hantering av träflis via varvtalsstyrning och därigenom undviker man att skada cellulosafiber.
  • Installation av ett sk djupoljefilter i en separat cirkulationskrets till en hydraulisk maskin har givit många positiva resultat: Effektbehovet har reducerats med ca 6 % p.g.a. renare olja (renare än ny olja!) genom an lägre friktion helt enkelt. Vidare har antalet oplanerade stopp nästan helt eliminerats och den sk reproducerbarheten har ökat. Genom den rena oljan kunde underhållskostnaden halveras och något byte av olja och hydraulpump efter viss tid behövdes inte längre.

 • Effektiv elanvändning kan vara den mest miljöförbättrande åtgärden.
  Effektivare elanvändning kan vara en av de mest miljöbefrämjande åtgärderna i ett företag. Orsaken är att ny elanvändning nästan uteslutande utgörs av kondenskraft med låg totalverkningsgrad. Andra positiva bieffekter är att olika störningar i den interna arbetsmiljön kan elimineras, exempelvis vibrationer och buller genom trimning av varvtalet för elmotorer.