Mätning och analys av elanvändningen

Målsättningen för vårt arbete är alltid samtidigt söka förbättra funktionen samtidigt som vi identifierar möjligheter till effektivisering av elanvändningen och därmed sänkning av kostnaderna för eleffekten och elenergin. Lönsamheten för förbättrad funktion i form av ökad produktivitet eller bättre produktkvalitet är ofta överlägsen den besparing som erhålles genom reducerad elanvändning.

Att vi lyckas tillgodose båda dessa mål så ofta överraskar ofta även oss själva.

Förklaringen är att det hittills är så få som ifrågasätter, vi använder gärna ordet utmanar, sina olika produktions- och hjälpsystem. Dessa betraktas inte med ett tillräckligt kritiskt öga och därmed förblir potentialen outnyttjad till både en bättre funktion och till lägre elkostnader.

Inom lagidrotten är det så att det är först när man utmanar en motståndare som dennes kvalitéer eller brister kan avslöjas. Vi vill med våra mätningar utmana Era olika installationer för att avslöja dolda kvalitéer eller ev brister på samma sätt.

Kopplingen mellan elanvändning och den aktuella produktionen kan ofta enkelt och på ett upplysande sätt studeras via avläsning av den egna elmätaren. Detta kan ske, dels under produktionstid, dels under övrig tid som luncher eller underkvällar/helger, då det inte är någon produktion.

Den vanliga bilden är att för anläggningar som inte är utpräglade processanläggningar, är det överaskande relativt små skillnader. Detta beror på att det vanligen är den sk hjälputrusningen som svarar för den större andelen av totala elanvändningen.
Med hjälputrustning menas här sådan installationer som belysning, fläktar, pumpar, luftkompressorer, kylkompressorer, elvärme, datorer, kopiatorer, etc.

Detta förhållande finns beskrivet på ett bra sätt i den utmärkta skriften" El till varje pris?" med flera goda råd till lägre elkostnader för industriföretag. Tidskriften kan beställas från ALMI Företagspartner i Jönköping, tel 036 - 30 65 00 och fax 036-30 65 10.