Instrument och hjälpmedel

ELMÄTARE

Den befintliga elmätaren är värdefull för att skaffa sig en god överblick över hur elanvändningen i en industrianläggning ser ut.
Aktuell effekt för olika drifttillstånd kan bestämmas om du kan bestämma hur snabbt mätarskivan roterar.

Exempel:

Mätarkonstant = 960 r/kWh
Avläsningskonstant = 80
Mätperiodens längd = 107 s (mätes)
Antal varv = 10
P = 10x(3600/107)x80/960 = 22 kW

Genom att på ett systematiskt sätt koppla bort olika laster kan man snabbt få en god bild av aktuella effektbehov för olika funktioner, t ex produktion, ventilation, belysning, värmedistributtion, ugnar, kyla etc

Elanalysutrustning för 3-fas använder vi för att dokumentera spänningar, strömmar, effektbehov och elanvändning under olika driftförhållanden.

Enkla elmätare för 1-fas kan användas för att kontrollera effektbehov för sin kontorsutrustning som kopiatorer, datorer och skärmar och för kontroll av sin hushållsutrustning som frysar och kylar.

 

LOGGRAR OCH GIVARE

Dessa små praktiska enheter är ett genombrott av ny teknik. För samtliga loggrar tömmer man innehållet av mätdata direkt till datorn och resultaten kan sedan lätt presenteras i diagram på ett överskådligt sätt.

Ljusloggrar

Ljusloggrar är praktiska för att i detalj kartlägga belysning i speciella utrymmen, t ex lagerlokal, klassrum, möteslokaler etc.

Motorloggrar

Motorloggrar är praktiska för att på ett smidigt kartlägga motordrifter. På detta sätt kan vi bestämma vilka tider som fläktar, pumpar, kylkompressorer mm är i drift och när de står stilla. Motorloggrar kan därmed utnyttjas för att kontrollera att dessa funktioner styrs på rätt sätt i förhållande till de verkliga behoven.

AWA-loggrar

Dessa dataloggrar är specialanpassade av AWA Energi & Teknik AB i Norrahammar, tel 036-695 92, för att kontrollera driften av luftkompressorer (skruv).
De har visat sig mycket värdefulla för att avslöja brister i tryckluftsystem. Mätningar visar luftläckaget på ett tydligt sätt och kan avslöja felaktig drift hos kompressorer med t ex ett stort antal avlastningar. Detta medför onödiga förluster och ett lågt kapacitetsutnyttjande.

En mätning och analys av tryckluftbehovet före en investering innebär ofta att en mindre kompressor med lägre driftkostnader kan anskaffas. En mätning och analys efter att en investering redan är gjord, kan visa på behovet av en luftbehållare, som t ex ger väsentligt bättre driftförhållanden med mindre antal avlastningar.

Vid tätande av luftläckage i ventiler och kopplingar kan ofta en kompressor stängas av helt, vilket ger väsentligt reducerade drift- och underhållskostnader.

 

Tiny-talk temperatur logger

 

Dessa enheter placerade i små "burkar" (samma som för småbildsfilm) rymmer både temperaturgivare och loggerfunktion för lagring av mätvärden.

De är utmärkta för att kontrollera temperaturnivåer under olika driftförhållanden under långa eller korta tider. De passar också bra för att hitta lämpligaste platsen för givare till styrsystem.

Vi har använt dem för att kontrollera kylar och frysar samt för att göra mätningar på stora avstånd. De kan också användas där man normalt inte kommer åt att mäta (t ex inuti däck).

Vid transport av temperaturkänsliga varor, t ex livsmedel eller läkemedel, kan temperaturförhållandena styrkas på ett enkelt sätt med en "tiny-talk" logger.

Vi köper dem från INTAB Interface-Teknik, tel 0302-235 05 eller fax 0302-232 00.

 

Tiny-talk RH logger

 

Denna logger är praktisk för att registrera den relativa luftfuktigheten. Vi har använt dem t ex för att dokumentera ett torkförlopp vid torkning av en kylkompressor efter ett vattenläckage.

 

FREKVENSOMRIKTARE

Mobila frekvensomriktare med max effekter 11 och 22 kW (båda på hjul) eller 90 kW (fästad på ram och måste hanteras med truck) är praktiska för trimning av motordrifter och för praktiska prov med varvtalsstyrning i stället för traditionell strypreglering.

Denna kombinerade diagnos- och demonstrationsenhet gör det möjligt att utmana traditionella motordrifter för att se om det finns bättre driftpunkter med ett bättre resultat och mindre störningar av buller eller vibrationer vid ett annat varvtal. När sedan resultatet finns till hands kan man ta ställning till om motorn skall bytas, om en frekvensomriktare eller annan (t ex hydraulisk) utrustning för varvtalsstyrning skall anskaffas.