Förbränning

De rester av lösningsmedel, som inte kan kondenseras, hamnar ofta i processventilationssystemet. de har då oftast ett så lågt partialtryck att det är lönlöst att försöka kondensera ut de återstående resterna. Det alternativ som står till buds är då att leda flödet av lösningsmedel och inerta gaser till en näraliggande panna, t ex en ångpanna, som oftast finns vid en processanläggning. För att få en fullständig förbränning får inte pannan vara för liten. Processventilationsflödet, som då leds till luftintaget till befintlig oljebrännare, får inte vara större än max 5 % av luftflödet till oljebrännaren, för att få en god funktion. För att förhindra att en flamfront sprider sig uppströms krävs en detonationssäker flammfälla.

Alternativt kan processventilationsflödet ledas till luftintaget till en dieselgenerator, för att producera el. För en bra funktion får inte processflödet vara större än max 5 % av luftflödet till dieselmotorn. En dieselgenerator är emellertid en dyr investering för att eliminera utsläpp av lösningsmedel men kan passa i vissa fall.