Absorbtion 

I vår verksamhet har vi kommit i kontakt med ett duktigt företag COOL SORPTION A/S i Danmark. De har tagit fram återvinningsanläggningar i behändigt format, som är placerade t ex i container och lätt kan placeras intill en processanläggning.

Denna teknik används t ex vid raffinaderier och alla större distributionscentraler för bensin, dvs där tankbilar fylls på för vidare distribution av drivmedel till bensinmackar i landet.

Återvinningen baseras på absorption av bensinångor i kyld fotogen i en absorptionskolonn. Blandningen av bensin och fotogen värms sedan upp i en destilationskolonn där bensinångorna i hög koncentration drivs av. Besinångorna absorberas sedan på nytt i bensin från befintliga förrådstankar i ännu en absorptionskolonn. Denna process är väl utprovad och kan användas även för andra lösningsmedel. En förutsättning är relativt höga halter lösningsmedel t ex 1000 g/m3 och relativt stora gasflöden.